HVB Boende – Utbud

Vårt boende ligger Riksvägen 76 i Tanumshede, där det finns 10 platser. Åldersspannet för ungdomarna är 13 – 17. Vi är upphandlade för HVB placeringar (över tid), Akutplaceringar och Utredningsplaceringar.

Vi har personal dygnet runt. Vi lägger stor vikt vid en trygg, strukturerad och ombonad miljö där personal tillsammans med ungdomarna ansvarar för att skapa en god psykosocial miljö och vardagens göromål blir ett sammanhang för lärande.

Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt vår HVB verksamhet i relation till vårdplan och genomförandeplan. Uppföljningsmöten sker regelbundet med uppdragsgivare, ungdom och nätverk. Uppföljningsrapporter skrivs med hjälp av BBIC-mallar. Vi har regelbundna husmöten och enskilda veckosamtal mellan ungdom och kontaktperson.

Stödboende

I vårt stödboende får varje enskild ungdom ett individanpassat stöd utifrån sin vårdplan. En kontaktperson arbetar nära ungdomen och har en stödjande funktion omkring exempelvis skola, praktik och andra samhällskontakter. Kontaktperson och ungdom har också regelbundna samtal. Omfattningen på uppdraget definieras vid inflyttning och på övriga tider på dygnet finns personal tillgänglig på vår jourtelefon.

Öppenvård

Ungdomsstödväst erbjuder också öppenvård och kan med kort varsel ta emot uppdrag från socialtjänsten. Det kan t.ex. handla om en tillfällig kris i en ungdoms/familjs liv. Det kan också röra sig om en konfliktsituation i familjen som har pågått under en längre tid. Exempel på insatser är:

  • Särskilt kvalificerad kontaktperson som ger konkret praktisk hjälp för att få vardagen med rutiner och skola m.m. att fungera. Det kan också handla om stöd i att bryta destruktiva beteenden och sociala mönster
  • Samtalsstöd/krissamtal med den enskilde
  • Föräldrastöd
  • Familjesamtal/familjeterapi för att lösa den aktuella konflikten samt hitta nya hållbara strategier och lösningar framåt. Dessa samtal utförs av legitimerad psykoterapeut