Ungdomsstöd Väst AB / USV

Värdegrund

För att möjliggöra ett positivt förändringsarbete samarbetar vi med ungdomars familjer och nätverk där viktiga personer bidrar med sin kompetens och erfarenhet.

Människor vill förstå och bli förstådda. Det är vuxenvärldens ansvar att skapa ett sammanhang som öppnar nya positiva vägar framåt.

För att göra praktik av våra idéer utgår vi från att förändring är möjlig. Respektfull nyfikenhet, god omsorg, ömsesidig tillit och uthållighet är grunden i vårt arbete. Bekräftelse och en bra blandning av humor och allvar är också till hjälp i förändringsprocessen.

Teoretisk plattform

Personalen på USV delar ett språksystemiskt, narrativt och salutogent synsätt.

Alla människor ingår i sammanhang, där olika faktorer påverka varandra. Vi strävar efter att skapa meningsfulla sammanhang där man kan uttrycka sina behov på ett konstruktivt sätt. Att bli bekräftad och att få sina behov tillgodosedda är grundläggande för hälsa och välbefinnande.

Vi stärker de goda resurser ungdomar har och stödjer utvecklandet av nya förmågor. Vi stärker friskfaktorer och minimerar riskfaktorer.

 

USV bedriver sin HVB-verksamhet i två villor i Tanumshede, en lägenhet i Grebbestad samt en villa i Eriksberg på Sotenäs.

Arbeta på Ungdomsstöd Väst AB

Behandlingsassistent

Arbetsuppgifter

Som behandlingsassistent skall du stödja den unges utveckling mot självständighet och delaktighet i sin egen livssituation och framtid.

Det konkreta arbetet består av att stödja den unge i sina kontakter med viktiga nätverk kopplat till sysselsättning, fritidsliv, familj, kamrater, myndigheter etc. Vidare ingår det i arbetet att upprätthålla den struktur och de rutiner som verksamheten utgår ifrån för att skapa en sammanhållen och förutsägbar vardag. Exempelvis att planeringar görs och följs, mötes- och samtalsdeltagande, matlagning, lokalskötsel, tvätt. Som behandlingsassistent svarar du också för att olika sorters dokumentation görs enligt verksamhetens rutiner. Sådan dokumentation består av daganteckningar, veckosamtal, mötesprotokoll, genomförandeplaner och rapporter mm.

Som en del av din roll som behandlingsassistent ingår att vara kontaktperson åt en av de unga. I denna roll har du huvudansvaret, med stöd av kollegor, för att den unges vårdbehov under sin utveckling mot självständighet och delaktighet i sin egen livssituation samt framtid ombesörjs.

Du förväntas stå bakom företagets värdegrund vilken står i fokus för vårt behandlingsarbete och förhållningssätt till ungdomar samt omgivning. Värdegrunden konkretiseras i vårt arbete genom systemisk språkteori, ett salutogent perspektiv, lågaffektivt bemötande, motiverande samtal (MI) och Miljöterapeutiskt arbete.

Kvalifikationer

Du har två års högskoleutbildning eller motsvarande relevant utbildning. Ytterligare meriterande är kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och miljöterapeutiskt arbete. Körkort är att krav.

Samordnare

Arbetsuppgifter

Som samordnare har du en arbetsledande och samverkande funktion på en av företagets avdelningar.

Du har en övergripande blick på behandlingsarbetet med de unga och kontrollerar att det följer upprättad vårdplan. Samordnare har ett övergripande ansvar för att hålla sig och personalgruppen uppdaterad om verksamhetens planeringar och rutiner. Du skall även vid behov arbeta direkt i behandlingsarbetet.

Du har ett övergripande ansvar för att frågor och information fångas upp och vidarebefordras till rätt mottagare i organisationen. Samordnaren har huvudansvaret för avdelningens gemensamma administrativa arbete är uppdaterat och hanteras löpande, exempelvis handkassasystemet, schema, vikarietillsättning, rutindokument och övrig dokumentation kopplat till behandlingsarbetet.

Du förväntas stå bakom företagets värdegrund vilken står i fokus för vårt behandlingsarbete och förhållningssätt till ungdomar samt omgivning. Värdegrunden konkretiseras i vårt arbete genom systemisk språkteori, ett salutogent perspektiv, lågaffektivt bemötande, motiverande samtal (MI) och Miljöterapeutiskt arbete.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning inom beteende, socionom, pedagogisk och/eller omvårdnadsinriktning alternativt annat relevant utbildningsområde. Ytterligare meriterande är ledarskapserfarenhet, kunskaper om det regelverk som styr socialtjänstens arbete och insikt i systemisk språkteori, salutogent perspektiv, erfarenhet av lågaffektivt bemötande, motiverande samtal samt miljöterapeutiskt arbete. Körkort är ett krav.

 

Jonatan Rask

Jonatan Rask

Föreståndare

Jonatan är utbildad pedagog och har en MA i pedagogisk psykologi från Århus Universitet. Jonatan har många års erfarenhet av arbete med unga vuxna inom psykiatrin. Han har också under flera år arbetat med samverkan mellan skola och socialtjänst omkring barn och unga och deras nätverk med samtal, föräldrastöd och kartläggningar. Jonatan tycker att det är spännande att se vad som händer när man ingår i ett sammanhang präglat av trygghet, glädje och utvecklingsmöjligheter.
Hedvig Westerström

Hedvig Westerström

Ägare USV

Ägare USV
Hedvig är auktoriserad socionom, leg. psykoterapeut/dipl. familjeterapeut och har en MA i handledning och utbildning.
Hedvig arbetar med samtal med ungdomarna, föräldrastöd/familjearbete, personalstöd, handledning, verksamhetsutveckling och utbildning.
Hon har mångårig erfarenhet av arbete med barn, unga och deras familjer och nätverk. Hon har en språksystemisk plattform i arbetet och känner ett stort engagemang runt att bidra till att stärka och lyfta fram människors resurser och förmågor, för att öka känslan av att kunna påverka- och ingå i ett positivt livssammanhang.

Tomas Andersson

Tomas Andersson

Ägare USV

Ägare USV
Arbetar med övergripande frågor och i direkt behandlingsarbete med ungdomar och personal.
Har många år erfarenhet som lärare vid IV-programmet i Tanums kommun samt som behandlingsassistent vid Nereby skolhem (§ 12 hem). Fil.mag. i arkeologi och historia. Tomas leder utbildningar kring frågor om rasism.
Författare till ett tiotal böcker. Bland annat en trilogi om Iran, Egypten och Turkiet.

Malin Stenelind

Malin Stenelind

Samordnare

Utbildad fritidsledare och tio års erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Har arbetat med utvecklingsprocesser i ungdomsarbete under flera år. Ungdomar och deras fritid ligger Malin varmt om hjärtat. Hon samordnar gemensamma aktiviteter för ungdomarna på USV. Malin har MI-utbildning (Motiverande samtal). Hon hoppas sprida glädje bland både ungdomar och kollegor på USV.
Linda Bording

Linda Bording

Samordnare

Tjänstledig för studier

Socionom med examen från Mittuniversitetet i Östersund. Innan Linda fick tjänsten som samordnare på USV arbetade hon som socialsekreterare inom barn- och unga i Strömstads kommun. Arbetet med barn har följt med genom yrkeslivet, exempelvis inom skola och barnomsorg, verkställighet inom socialtjänsten och som skådespelare i flertalet barnteatrar i Strömstad med omnejd. Linda tycker om att samarbeta med hela nätverket kring en ungdom

Roberth Ohlsson

Roberth Ohlsson

Samordnare

Roberth är utbildad behandlingspedagog och har arbetat med ungdomar i närmare tio år. Han har bedrivit högskolestudier inom barn och ungdomspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, pedagogik, ledarskap, hälsa och är även utbildad ART-master och har en fördjupad MI-kompetens. Roberth har alltid haft ett socialt engagemang och har på fritiden jobbat både som kontaktperson och övervakare. Han vill bidra med att skapa en trygg miljö där ungdomarna ges möjligheten att utvecklas, nå nya mål och få en meningsfull fritid. Roberth använder gärna sina egna fritidsintressen för sport och träning samt sitt breda kontaktnät för att kunna hitta meningsfulla fritidssysselsättningar för ungdomarna.
Linda Berndtsson

Linda Berndtsson

Behandlingsassistent

Har en KY utbildning i psykosocialt behandlingsarbete. Under flera år arbetade hon på ett korttidsboende inom LSS för unga, där hon hjälpte till med att skapa förutsättningar för att ge de unga möjligheten att komma ut i arbetslivet. Hennes stora fritidsintresse utförsåkning och friluftsliv och är utbildad skidlärare. Hon brinner för att unga skall finna glädje i att vara i rörelse och anser att en meningsfull vardag är viktig för alla.
Peter Granwe

Peter Granwe

Behandlingsassistent

Har en mycket allsidig arbetslivserfarenhet men har framför allt arbetat på olika institutioner för ungdomar under mer än tio år. Utifrån sin erfarenhet tycker Peter att hans främsta uppgift i mötet med ungdomarna är att vara en stödjande vuxen, att skapa rutiner och struktur i vardagen, stödja relationen till ungdomarnas föräldrar samt bidra till att upprätthålla skolgång och skapa en meningsfull fritid. Peter älskar hav och båtliv!
Ramadan Velic

Ramadan Velic

Behandlingsassistent

Ramadan är positiv, ser framåt, älskar utmaningar. Han har sedan gymnasietiden arbetat med människor, då han jobbade extra inom äldrevården. Under den senaste åren har han arbetat som elevassistent, samt som vikarierande lärare. Han trivs bra med att arbeta med ungdomar. Ramadan kombinerar idag arbetet på USV med att läsa vidare.
Sofia Fält

Sofia Fält

Behandlingsassistent

Sofia har en yrkeshögskoleutbildning inom socialpsykiatri och psykisk rehabilitering från Yrkeshögskolan Väst. I utbildningen ingick även samtalsmetodik och konflikthantering. Innan Sofia började på USV arbetade hon på ett HVB-hem i Uddevalla kommun. Hon har en bred erfarenhet från yrkeslivet, fem år inom barnomsorgen och åtta år inom restaurangbranschen. Sofia brinner för att bidra till att ungdomarna som bor på USV skall känna tillit och trygghet, förutsättningarna för att de skall kunna ta klivet ut i livet.
Simon Mattsson

Simon Mattsson

Behandlingsassistent

Utbildad undersköterska och ambulans-sjukvårdare och har arbetat 12 år inom vården. Simon är uppväxt med behandlingshem tätt inpå, då föräldrarna drev ett i hemmet under hans uppväxttid. Det känns därför naturligt att arbeta med ungdomar som har det svårt av en eller flera anledningar. Han vill att ungdomarna på USV skall känna trygghet och kärlek. Humor och värme är viktiga inslag i behandlingsarbeter. Simon läser nu vidare till ungdomskonsulent.
Jeanette Albrektsson

Jeanette Albrektsson

Vik. behandlingsassistent

Är undersköterska och har arbetat med människor i olika åldrar i 25 år. Jeanette vill med en varm, fast och omsorgsfull hand hjälpa ungdomarna att få en bra grund att stå på i livet. Tycker om träning och friluftsaktiviteter i alla former.

Mohammed Bani Hamdan

Behandlingsassistent