Team- & organisationsutveckling

Vi erbjuder insatser för team och organisation. Det kan handla om en teamuppstart, reeteaming eller ett förändrings-/utvecklingsarbete runt något eller några specifika områden. Vårt synsätt och arbete baseras på salutogena idéer.
Vi är utbildade i systemiskt arbete och nätverksmetodik. Exempel på metoder vi använder oss av är: AI – 5D process, fokusgrupp, PPRRactice map, ett systemiskt kartläggnings- och förändringsverktyg, att arbete i dialogprocess med reflekterande team, verkstadsmetoden, Open space och narrativa metoder. Här nedan beskriver vi hur en AI – 5D process är strukturerad:

Metodiken i AI grundar sig på antagandet att:
Vi lär mer av våra framgångar än av våra misstag.
Utifrån en definierad frågeställning utforskar vi tillsammans gruppens kompetens och framtida möjligheter som konkretiseras i en handlingsplan.

AI-processen bygger på att i steg arbeta utifrån fem nyckelbegrepp, den s.k. 5D-processen.

  • Define – Att definiera tema/frågeställning och syfte.
  • Discovery – Att utforska de goda erfarenheterna, det som fungerar.
  • Dreaming – Att visionera om en önskad framtid.
  • Design – Att utforska, skapa vägen dit och utarbeta en hand­lingsplan.
  • Delivery/Doing it – Att planera för hur vi omsätter planen i handling och hur den fortsatta arbetsprocessen skall se ut.

Under två dagar varvar vi arbete i storgrupp med intervjuer i par eller smågrupper steg för steg i 5D-process. Slutmålet för dessa dagar är en handlingsplan med några tydligt avgränsade steg att arbeta vidare utifrån.
Denna plan blir ett levande dokument att aktivt förhålla sig till i det vardagliga arbetet. Den följs upp, utvärderas och förändras efter behov.
I vårt arbete erbjuder vi stöd för det fortsatta uppföljningsar­betet i form av en heldag och/eller coachning/handledning under en avtalad tidsperiod.
Utgångspunkten i förändringsarbetet är att i dialog utforska människors egna erfarenheter av vad som fungerar och med detta som grund visionera om – och konkretisera framtiden.

Kontaktinfo

UNGDOMSSTÖD VÄST AB
Faktureringsadress:
Riksvägen 76
457 32 Tanumshede

Föreståndare (vikarierande)
Jonatan Rask
forestandare@ungdomsstod.se
Mbl. 0702-166305
 

Ägare
Tomas Andersson
tomas@ungdomsstod.se
Mbl. 0702-921305

Ägare/metodutvecklare
Hedvig Westerström
hedvigwesterstrom@yahoo.se
Mbl. 0707-995228

Avdelning Vinbäck
Riksvägen 76
457 31 Tanumshede
111@ungdomsstod.se
Mbl. 0767-820277

Samordnare
Malin Stenelind
sam111@ungdomsstod.se
Mbl. 0703-897755

Avdelning Eriksberg
Eriksbeg 215
451 96 Uddevalla
eriksberg@ungdomsstod.se
Mbl. 0767-162016
Tel. 0522-652096

Samordnare
Roberth Olsson
sameriksberg@ungdomsstod.se
Mbl. 0725-135305